Czyste Powietrze 2020-03-16T11:08:28+01:00

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Budżet na realizację celu programu wynosi aż 103 mld zł

Nabór wniosków będzie trwał do 30.06.2027 r.

Warunki podstawowe:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Procedura uzyskania dofinansowania jest łatwa!

Nasi Inżynierowie pomogą Ci w doborze i wycenie urządzeń

ZadanieOpis
1. Zdobądź wiedzęZapoznaj sie ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynkuChodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwziecia
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
4. Po złożeniu wnioskuOdbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę o dofinansowanieWFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
6. Złóż wniosek o płatnościŚrodki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie
7. Zakończenie przedsięwzięciaWizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
8. Rozliczenie przedsięwzięciaNastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.
0mld
Pełna pula dotacji
0
Maksymalna kwota dotacji
0%
Wysokość dotacji do

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Zmiany obowiązujące od przełomu marca/kwietnia 2020

Czyste Powietrze 2.0

Od przełomu marca / kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze. Najważniejsze zasady zostały określone w załączniku nr 2 do regulaminu.

Dofinansowanie do poszczególnych rodzajów urządzeń:

Pompy
Ciepła
Pompy ciepła powietrze/woda, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu: Do 30%, max. 9 000 PLN.
Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 45%, max. 13 500 PLN
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej
lub równoważnego dokumentu: Do 30% , max. 3 000 PLN
Gruntowe pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 45%, max. 20 250 PLN.
Ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła może być dofinansowanie na poziomie 30%, do kwoty 3 000 PLN
Kotły Gazowe
i Olejowe
Kotły gazowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 30%,
max. 4 500 PLN
Kotły olejowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 30%, max. 4 500 PLN
Kotły
Stałopalne

Czyste Powietrze 2.0 zakłada także dofinansowanie kotłów stałopalnych. Ważnymi wymaganiami dofinansowania tego typu źródeł energii jest to, że muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu.

Dofinansowaniem objęto tylko kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Nie mogą więc posiadać awaryjnego rusztu lub przedpaleniska. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu:
Do 30%, max. 3 000 PLN.

Przewidziano dotację do 30% i max do 6 000 PLN na kotły zgazowujące drewno. Identyczne zasady obowiązują do kotłów na pelet. Dla kotłów na pelet o podwyższonym standardzie przewidziano dotację do 45%, max 9 000 PLN.

Wentylacja
Mechaniczna
z Rekuperacją
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A – podstawą jest karta produktu/etykieta energetyczna lub równoważny dokument. W programie dofinansowanie takiej inwestycji sięga
do 30% (max 5 000 zł).

Ulga termomodernizacyjna

Podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tych budynkach. Przedsięwzięcie musi być przeprowadzone i zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Czyli limit ten dotyczy podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  1. Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatki dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Ulgę termomodernizacyjną rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym przy czym w przypadku gdy kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Listę wydatków upoważniających do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej określa załącznik do rozporządzenia  ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018.

do 600 zł – 90%
601 – 800 zł – 80%
801 – 1000 zł – 70%
1001 – 1200 zł – 60%
1201 – 1400 zł – 50%
1401 – 1600 zł – 40%
powyżej 1600 zł – 30%

NET-METERING CZYLI OPUST DLA WŁAŚCICIELI MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Opis ustawy
Ustawa o OZE zakłada maksymalizację zysków z instalacji fotowoltaicznej, poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby.
Prosumenci mogą korzystać z tzw. opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali a tą którą pobrali.
Przykładowo, rozliczenie w stosunku 1 do 0,8 oznacza, że 1kWh energii odsprzedanej do sieci ma wartość na poziomie 80% całkowitych kosztów zakupu 1 kWh. Rozliczenie dotyczy tylko tej części energii która zostanie zużyta w okresie rocznym w ramach wyprodukowanej nadwyżki.
Odsprzedaż do sieci energii wyprodukowanej ponad własne zużycie (z myślą np. o zarabianiu na instalacji PV) nie jest możliwa.

System rozliczeń

Wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowaniej przez instalację fotowoltaiczą do pobranej z sieci w stosunku:

  • 1 do 0,8 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW;
  • 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;
  • Gwarancja opustu dla wszystkich mikroinstalcji (do 40kW) przez okres 15 lat

6 KROKÓW DO MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. Oględziny obiektu w celu weryfikacji możliwości technicznych.
2. Umowa z wykonawcą oraz ustalenie terminu montażu.
3. Montaż instalacji.
4. Zgłoszenie (wniosek prosumenta) mikroinstalacji fotowoltaicznej do operatora.
(np. ENEA: POBIERZ)
5. Wymiana licznika na dwukierunkowy przez operatora (zakład energetyczny).
6. Podpisanie umowy.

Tu można znaleźć inne dokumenty dotyczące podłączenia instalacji generujących energię elektryczną na przykładzie operatora ENEA
https://www.enea.pl/operator/dlafirmy/obslugaklientaikontakt/plikidopobrania

NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE OZE

Rząd przyjął 25 czerwca 2019 projekt nowelizacji ustawy o OZE.

1. Przepisy m.in. rozszerzają definicję prosumentów z gospodarstw domowych np. na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie:
Pojawia się rozszerzona definicja „prosumenta energii odnawialnej”. Będzie to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może tą energię magazynować lub sprzedawać, albo sprzedawcy zobowiązanemu, albo innemu sprzedawcy. Warunkiem jest, by dla odbiorcy nie będącego gospodarstwem domowym, sprzedaż energii z własnej mikroinstalacji nie była przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej w myśl ustawy o statystyce publicznej.

Wytwarzanie energii przez prosumenta nie będącego przedsiębiorcą nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza.

2. Wprowadzono też poprawkę zgłoszoną przez Ministerstwo Rolnictwa. Dotyczy ona możliwości tworzenia na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych, mających prawo do rozliczania się na zasadach prosumenckich, w systemie opustów.

Dopuszczalna wielkość mikroinstalacji dla Prosumentów to 50 kW. System opustów, jaki obejmuje firmy-prosumentów to 0,8, dla instalacji do 10 kW i 0,7 dla tych o mocy 10-50 kW.

3. Projekt wydłuża okresu obowiązywania 15-letnich taryf gwarantowanych – FiT, FiP oraz obowiązku zakupu energii z OZE przez sprzedawcę zobowiązanego do 30 czerwca 2039 roku. (dotychczas do 2035).

Tak wiec system opustu będzie obowiązywał przez kolejne 20 lat. Oznacza to że każdy nowy Prosument który zainstaluje w ciągu najbliższych 5 lat mikroinstalację PV (do 50kW) przez 15 lat będzie miał zagwarantowany system rozliczeń ze sprzedawcą prądu w systemie net-meteringu. Po tym okresie (tj po roku 2024) okres taryf gwarantowanych będzie co roku krótszy o kolejny rok, aż do roku 2039.

Jednak wg prognoz rynkowych za 10 – 20 lat niskie ceny akumulatorów oraz rozwiązania inteligentnych sieci energetycznych Smart-Grid pozwolą na tanie magazynowanie energii lub jej inteligentne bilansowanie.

CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK PO 1 LIPCA 2019 ROKU?

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Przypomnijmy, iż zatwierdzono zmianę w Programie Czyste Powietrze w zakresie zapisów obowiązujących dla wniosków składanych od 1 lipca 2019 roku w zakresie ograniczenia dla kotłów na biomasę.
Zmiana dotyczy usunięcia ograniczenia w finansowaniu kotłów na biomasę od 1 lipca 2019 r. (Program priorytetowy – pkt 6.7, lit. C, podpunkt VII).

Poniżej w tabeli pokazujemy wycinek z zapisów Programu jaki był przed zmianą i jak będzie wyglądał po zmianach:

Poniżej znajdziesz instrukcję wypełniania wniosku, paczkę dokumentów oraz warunki techniczne dla programu

Pliki do pobrania

Pobierz pliki i zapoznaj się z nimi. Znajdziesz w nich wypełniony wniosek, który może posłużyć Ci za przykład, warunki techniczne oraz pełną paczkę dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

Instrukcja

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku

Instrukcja

POBIERZ 

Dokumentacja

Pobierz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Dokumentacja

POBIERZ

Warunki Techniczne

Zapoznaj się z wymaganiami technicznymi

Warunki Techniczne

POBIERZ

Nasze produkty jako jedne z najlepszych na rynku spełniają wszystkie wymogi Programu Czyste Powietrze

Dwufunkcyjny PWHC oraz jednofunkcyjny PWHS z technologią spalania premiks
Gwarantuje efektywne przejście na technikę kondensacyjną firmy BRÖTJE
Perfekcyjnie zintegrowana pompa ciepła i podgrzewacz c.w.u. w jednym

Jesteśmy po to, by Ci pomóc!

Zapraszamy do kontaktu, dobierzemy odpowiednie dla Ciebie urządzenie

.