Czyste Powietrze 2019-05-14T15:15:19+00:00

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Budżet na realizację celu programu wynosi aż 103 mld zł

Nabór wniosków będzie trwał do 30.06.2027

Warunki podstawowe:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Procedura uzyskania dofinansowania jest łatwa!

Nasi Inżynierowie pomogą Ci w doborze i wycenie urządzeń

ZadanieOpis
1. Zdobądź wiedzęZapoznaj sie ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynkuChodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwziecia
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
4. Po złożeniu wnioskuOdbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę o dofinansowanieWFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
6. Złóż wniosek o płatnościŚrodki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie
7. Zakończenie przedsięwzięciaWizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
8. Rozliczenie przedsięwzięciaNastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.
0mld
Pełna pula dotacji
0
Maksymalna kwota dotacji
0%
Wysokość dotacji do

Ulga termomodernizacyjna

Podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tych budynkach. Przedsięwzięcie musi być przeprowadzone i zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Czyli limit ten dotyczy podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  1. Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatki dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Ulgę termomodernizacyjną rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym przy czym w przypadku gdy kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Listę wydatków upoważniających do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej określa załącznik do rozporządzenia  ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018.

do 600 zł – 90%
601 – 800 zł – 80%
801 – 1000 zł – 70%
1001 – 1200 zł – 60%
1201 – 1400 zł – 50%
1401 – 1600 zł – 40%
powyżej 1600 zł – 30%

NET-METERING CZYLI OPUST DLA WŁAŚCICIELI MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Opis ustawy
Ustawa o OZE zakłada maksymalizację zysków z instalacji fotowoltaicznej, poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby.
Prosumenci mogą korzystać z tzw. opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali a tą którą pobrali.
Przykładowo, rozliczenie w stosunku 1 do 0,8 oznacza, że 1kWh energii odsprzedanej do sieci ma wartość na poziomie 80% całkowitych kosztów zakupu 1 kWh. Rozliczenie dotyczy tylko tej części energii która zostanie zużyta w okresie rocznym w ramach wyprodukowanej nadwyżki.
Odsprzedaż do sieci energii wyprodukowanej ponad własne zużycie (z myślą np. o zarabianiu na instalacji PV) nie jest możliwa.

System rozliczeń

Wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowaniej przez instalację fotowoltaiczą do pobranej z sieci w stosunku:

  • 1 do 0,8 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW;
  • 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;
  • Gwarancja opustu dla wszystkich mikroinstalcji (do 40kW) przez okres 15 lat

6 KROKÓW DO MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. Oględziny obiektu w celu weryfikacji możliwości technicznych.
2. Umowa z wykonawcą oraz ustalenie terminu montażu.
3. Montaż instalacji.
4. Zgłoszenie (wniosek prosumenta) mikroinstalacji fotowoltaicznej do operatora.
(np. ENEA: POBIERZ)
5. Wymiana licznika na dwukierunkowy przez operatora (zakład energetyczny).
6. Podpisanie umowy.

Tu można znaleźć inne dokumenty dotyczące podłączenia instalacji generujących energię elektryczną na przykładzie operatora ENEA
https://www.enea.pl/operator/dlafirmy/obslugaklientaikontakt/plikidopobrania

CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK PO 1 LIPCA 2019 ROKU?

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Poniżej znajdziesz instrukcję wypełniania wniosku, paczkę dokumentów oraz warunki techniczne dla programu

Pliki do pobrania

Pobierz pliki i zapoznaj się z nimi. Znajdziesz w nich wypełniony wniosek, który może posłużyć Ci za przykład, warunki techniczne oraz pełną paczkę dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

Instrukcja

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku

Instrukcja

POBIERZ 

Dokumentacja

Pobierz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Dokumentacja

POBIERZ

Warunki Techniczne

Zapoznaj się z wymaganiami technicznymi

Warunki Techniczne

POBIERZ

Nasze produkty jako jedne z najlepszych na rynku spełniają wszystkie wymogi Programu Czyste Powietrze

Dwufunkcyjny PWHC oraz jednofunkcyjny PWHS z technologią spalania premiks
Gwarantuje efektywne przejście na technikę kondensacyjną firmy BRÖTJE
Perfekcyjnie zintegrowana pompa ciepła i podgrzewacz c.w.u. w jednym

Jesteśmy po to, by Ci pomóc!

Zapraszamy do kontaktu, dobierzemy odpowiednie dla Ciebie urządzenie