Gwarancja

Gwarancja 2023-05-08T11:51:20+02:00

Gwarancja Broetje Zdjęcie

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji – KOTŁY

Dziękujemy Państwu za zakup urządzeń marki Brötje!
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia.

1. OKRES GWARANCJI:

Firma BIMs Plus udziela gwarancji na okres:

 • 10 lat na wymienniki ciepła kotłów kondensacyjnych serii EVO
 • 5 lat na wymienniki ciepła kotłów stojących, pozostałych kotłów kondensacyjnych i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej
 • 2 lata na wymienniki ciepła kotłów niskotemperaturowych
 • 2 lata na palniki nadmuchowe olejowe i gazowe oraz atmosferyczne
 • 2 lata na automatykę, podzespoły elektryczne i pozostały osprzęt
 • 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu, np. bezpieczniki, uszczelki, elektrody zapłonowe i jonizacyjne, anody, itp.\

okres gwarancji rozpoczyna się od daty pierwszego uruchomienia lecz nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu przez użytkownika lub 12 miesięcy od daty sprzedaży przez Bims Plus.

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE:

Pierwszego uruchomienia urządzenia dokonuje Autoryzowana Firma Serwisowa (zwana dalej AFS) lub Autoryzowana Firma Instalacyjno Serwisowa (zwana dalej AFIS) na zlecenie użytkownika, po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu urządzenia. AFIS ma prawo uruchamiać wyłącznie te urządzenia, które sam zakupił i zamontował. Lista firm i kontakty do AFS znajdują się na stronie internetowej www.broetje.pl. BIMs PLUS zastrzega sobie prawo wykreślenia lub dodania firm z tego wykazu.
Koszt pierwszego uruchomienia oraz koszt kontroli wartości pH po ok. 8-12 tygodniach pracy instalacji ponosi firma BIMs PLUS. Koszty dojazdu do wymienionych czynności ponosi użytkownik.

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:

 • sprawdzenie poprawności zabudowy i działania urządzenia,
 • kontrolę poprawności działania elementów zabezpieczających urządzenie,
 • kontrolę i regulację parametrów grzewczych,
 • sprawdzenie parametrów wody wodociągowej (twardość) oraz wody grzewczej i uzupełniającej (twardość, pH, przewodność elektrolityczna), dla kotłów kondensacyjnych serii EVO oraz pozostałych kotłów kondensacyjnych ≥50kW oraz twardości wody wodociągowej dla pozostałych modeli kotłów,
 • przeszkolenie użytkownika,
 • wypełnienie książki gwarancyjnej.

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:

 • prac związanych z instalacją urządzenia,
 • usuwania wad i usterek w instalacji,
 • pozostałych, dodatkowych prac związanych z urządzeniem lub instalacją m.in. montażu dodatkowych urządzeń sterowania i regulacji.

3. WARUNKI ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO:

 1. Posiadanie prawidłowo wypełnionej książki gwarancyjnej, bez śladów poprawek, skreśleń itp.
 2. Posiadanie dowodu zakupu urządzenia.
 3. Dokonanie pierwszego uruchomienia przez AFS/AFIS z potwierdzeniem w książce gwarancyjnej.
 4. Przeprowadzanie przez AFS/AFIS corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych urządzeń.

4. WARUNKI OGÓLNE:

 1. Użytkownik ma obowiązek zlecić AFS/AFIS dokonanie płatnych przez siebie przeglądów urządzenia zgodnie z zakresem czynności zawartym w niniejszej książce gwarancyjnej.
 2. Przeglądów i konserwacji dokonuje wyłącznie AFS/AFIS.
 3. W przypadku zaprzestania działalności AFS/AFIS lub utratę przez nią uprawnień, naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe zapewnia serwis firmowy lub inna wskazana przez BIMs Plus firma AFS/AFIS.
 4. W okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia użytkownikowi bezpłatne usuwanie uszkodzeń poprzez naprawę lub wymianę na nowe elementy składowe urządzenia, które podlegają gwarancji zgodnie z postanowieniem 1 niniejszej gwarancji, w których AFS/AFIS stwierdził wady fabryczne wykonania. Napraw tych dokonuje AFS/AFIS. Usunięcie uszkodzeń nastąpi w terminie uzgodnionym z AFS/AFIS, lecz nie później niż w 14 dni od daty zgłoszenia usterki przy zachowaniu warunków gwarancji.
 5. Użytkownicy są proszeni o współpracę z personelem technicznym serwisu, przede wszystkim w przypadkach, w których jest prawdopodobne, że nieprawidłowe działanie zostało spowodowane przez użytkownika, nieprawidłową eksploatacją, czynnikami zewnętrznymi (złe zaprogramowanie termostatu, wyłączenie kotła na skutek braku ciągu kominowego, brak prądu, gazu, oleju, wody w instalacji czy sieci, niedozwolona zabudowa urządzenia uniemożliwiająca do niego dostęp i inne).
 6. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie użytkownik.
 7. W przypadku zagubienia książki gwarancyjnej, gwarant nie wydaje duplikatów.
 8. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu, z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

5. GWARANCJA NIE OBEJMUJE USTEREK WYNIKAJĄCYCH Z:

 1. Wad i uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i składowania urządzeń w temperaturze poniżej 5°C.
 2. Uszkodzeń powstałych w wyniku czynników zewnętrznych nie wynikających z winy producenta (przepięcia elektryczne, braku skutecznej ochrony przeciwporażeniowej kotła i instalacji grzewczej, pracy w środowisku agresywnym, o wysokiej wilgotności, pracy w warunkach dużego zapylenia, itp.).
 3. Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu i eksploatacji, niezgodnego z dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją obsługi urządzenia.
 4. Wad powstałych w wyniku używania niewłaściwych podzespołów, materiałów eksploatacyjnych i paliw.
 5. Wad instalacji, do których urządzenie zostało podłączone.
 6. Wad powstałych w przypadku uzupełniania ubytków wody w instalacji c.o. przy rozgrzanym urządzeniu.
 7. Uszkodzeń związanych z niewłaściwymi parametrami mediów (prąd, gaz, olej opałowy, woda grzewcza i uzupełniająca).
 8. Wad powstałych w wyniku wykonania napraw, przeróbek i regulacji przez osoby nieupoważnione.
 9. Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego : ciągu kominowego i wentylacji oraz układu odprowadzenia spalin.

6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI:

 1. Urządzenia muszą być zainstalowane w układzie pompowym, zamkniętym, zabezpieczonym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, itd.), wyposażonym w wodomierz rejestrujący ilość wody w czasie napełnienia i uzupełniania.
 2. Parametry wody w układzie grzewczym muszą odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” i wymaganiom producenta zawartym w instrukcjach, a w przypadku kotłów kondensacyjnych serii EVO oraz pozostałych kotłów kondensacyjnych o mocy ≥50kW dodatkowo wytycznymi „Napełnianie i uzupełnianie wodą instalacji z kotłami kondensacyjnymi o mocy ≥ 50 kW firmy Brötje”.
 3. W przypadku zmiękczania wody kotłowej za pomocą urządzeń dopuszczonych przez producenta twardość całkowita wody nie może być mniejsza niż 6°n (stopni niemieckich).
 4. Wartość pH wody grzewczej po ustabilizowaniu (po ok. 8-12 tyg.) musi mieścić się w zakresie od 8,2 do 9,0.
 5. Instalacja elektryczna musi być odpowiednia do podłączenia urządzenia, tzn. napięcie sieciowe 230V/50 Hz. Między przewodem zerowym i ochronnym nie może występować różnica potencjałów.
 6. Pomieszczenie kotłowni musi być wolne od wilgoci, posadzki i ściany muszą być zabezpieczone przed pyleniem, powietrze do spalania czyste, niezapylone i wolne od agresywnych związków chemicznych jak chlor, fluor i innych.
 7. W przypadku podłączenia urządzeń do systemów ogrzewania podłogowego wykonanych z rur z tworzyw sztucznych, które nie są tlenoszczelne, należy zamontować wymiennik ciepła dla oddzielenia obiegu kotłowego.
 8. Urządzenie musi być obowiązkowo zabezpieczone filtrami na instalacji gazu, oleju i c.w.u. oraz filtrem magnetycznym na powrocie instalacji c.o.

7. OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję je bez zastrzeżeń. Otrzymałem komplet instrukcji obsługi w języku polskim i zostałem przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia. Zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą na przedostatniej stronie okładki Książki Gwarancyjnej.

* odpowiednie skreślić (brak skreślenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody)

Warunki gwarancji  – POMPY CIEPŁA

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia.

1. OKRES GWARANCJI:

[Nazwa Spółki] w/w firma udziela gwarancji na okres:

 • 5 lat na pompy ciepła BTW oraz BLW,
 • 5 lat na emaliowane podgrzewacze ciepłej wody użytkowej oraz zbiorniki buforowe marki Brötje,
 • 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu np. anody, bezpieczniki, uszczelki, itp.

okres gwarancji rozpoczyna się od daty pierwszego uruchomienia lecz nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu przez użytkownika lub 12 miesięcy od daty sprzedaży przez BIMs PLUS.

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE:

Pierwszego uruchomienia urządzeń, za wyjątkiem BTW dokonuje Autoryzowana Firma Serwisowa (zwana dalej AFS) lub Autoryzowana Firma Instalacyjno Serwisowa (zwana dalej AFIS)na zlecenie użytkownika, po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu urządzenia. AFIS ma prawo uruchamiać wyłącznie te urządzenia, które sam kupił i zamontował. Lista firmi kontakty do AFS znajdują się na stronie internetowej www.broetje.pl. BIMs PLUS zastrzega sobie prawo wykreślenia lub dodania firm z tego wykazu.

Koszt pierwszego uruchomienia ponosi firma BIMs PLUS. Koszt dojazdu do pierwszego uruchomienia ponosi użytkownik.
Pierwsze uruchomienie pomp ciepła BTW, wykonuje Instalator, który zamontował urządzenie.

Zakres pierwszego uruchomienia pomp ciepła BTW obejmuje:

 • sprawdzenie poprawności instalacji i działania urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w rozdziale 5.4.2. „Miejsce zainstalowania urządzenia” pkt. „Długość przewodów”, w Instrukcji instalowania i konserwacji,
 • sprawdzenie czy pompa ciepła jest napełniona,
 • sprawdzenie podłączeń elektrycznych,
 • pomiar twardości wody wodociągowej,
 • kontrolę poprawności działania elementów zabezpieczających urządzenie,
 • kontrolę i regulację parametrów urządzenia,
 • przeszkolenie użytkownika,
 • wypełnienie karty pierwszego uruchomienia,
 • odesłanie do właściwego terenowo oddziału Bims Plus wypełnionego i ostemplowanego oryginału Karty pierwszego uruchomienia.

Zakres pierwszego uruchomienia pomp ciepła BLW obejmuje:

 • sprawdzenie poprawności instalacji pompy ciepła wg listy kontrolnej zawartej w karcie pierwszego uruchomienia książki gwarancyjnej,
 • wykonanie połączeń kielichowych i podłączenie rozprowadzonej instalacji chłodniczej do urządzeń,
 • wytworzenie próżni,
 • próbę ciśnienia azotem wraz z kontrolą szczelności instalacji chłodniczej,
 • napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym znajdującym się w urządzeniu,
 • sprawdzenie parametrów wody wodociągowej, grzewczej i uzupełniającej zład,
 • kontrolę poprawności działania urządzenia w tym urządzeń zabezpieczających,
 • kontrolę i regulację parametrów urządzenia,
 • przeszkolenie użytkownika,
 • wypełnienie karty pierwszego uruchomienia.

Zakres pierwszego uruchomienia pomp ciepła nie obejmuje:

 • prac związanych z instalacją urządzenia w tym rozprowadzania przewodów chłodniczych i elektrycznych, podłączania przewodów elektrycznych, uzupełniania czynnika chłodniczego powyżej ilości dostarczanej wraz z urządzeniem,
 • usuwania wad i usterek w instalacji,
 • pozostałych, dodatkowych prac związanych z urządzeniem lub instalacją m.in. montażu dodatkowych urządzeń sterowania i regulacji.

3. WARUNKI ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO:

 1. Posiadanie prawidłowo wypełnionej książki gwarancyjnej, bez śladów poprawek, skreśleń itp.
 2. Posiadanie dowodu zakupu urządzenia.
 3. Potwierdzenie Instalatora BTW wpisem w książce gwarancyjnej dokonania pierwszego uruchomienia.
 4. Potwierdzenie AFS/AFIS wpisem w książce gwarancyjnej dokonania pierwszego uruchomienia.
 5. Przeprowadzanie przez AFS/AFIS corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych urządzeń.

4. WARUNKI OGÓLNE:

 1. Użytkownik ma obowiązek zlecić AFS/AFIS dokonanie płatnych przez siebie przeglądów urządzenia zgodnie z zakresem czynności zawartym w niniejszej książce gwarancyjnej.
 2. Przeglądów i konserwacji dokonuje wyłącznie AFS/AFIS.
 3. W przypadku zaprzestania działalności AFS/AFIS lub utratę przez nią uprawnień, naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe zapewnia serwis firmowy lub inna wskazana przez BIMs Plus firma AFS/AFIS.
 4. W okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia użytkownikowi bezpłatne usuwanie uszkodzeń poprzez naprawę lub wymianę na nowe elementów urządzenia, które podlegają gwarancji zgodnie z postanowieniem p. 1 niniejszej gwarancji, w których AFS/AFIS stwierdził wady fabryczne wykonania. Napraw tych dokonuje AFS/AFIS. Usunięcie uszkodzeń nastąpi w terminie uzgodnionym z AFS/AFIS, lecz nie później niż w 14 dni od daty zgłoszenia usterki przy zachowaniu warunków gwarancji.
 5. Użytkownicy są proszeni o współpracę z personelem technicznym serwisu, przede wszystkim w przypadkach, w których jest prawdopodobne, że nieprawidłowe działanie zostało spowodowane przez użytkownika nieprawidłową eksploatacją, czynnikami zewnętrznymi (złe zaprogramowanie, brak prądu, wody w instalacji czy sieci, niedozwoloną zabudową urządzenia uniemożliwiającą do niego dostęp i inne).
 6. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie użytkownik.
 7. W przypadku zagubienia książki gwarancyjnej, gwarant nie wydaje duplikatów.
 8. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu, z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

5. GWARANCJA NIE OBEJMUJE USTEREK WYNIKAJĄCYCH Z:

 1. Wad i uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i składowania urządzeń. Zasady prawidłowego magazynowania i transportu:
  • Dopuszczalne temperatury otoczenia dla transportu i składowania: powyżej 5°C.
  • Podczas transportu, należy stosować się do instrukcji znajdujących się na opakowaniu.
 2. Uszkodzeń powstałych w wyniku czynników zewnętrznych nie wynikających z winy producenta (przepięcia elektryczne, braku skutecznej ochrony przeciwporażeniowej pompy ciepła i instalacji, pracy w środowisku agresywnym, o wysokiej wilgotności, pracy w warunkach dużego zapylenia, itp.).
 3. Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu i eksploatacji, niezgodnego z Instrukcją instalowania i konserwacji.
 4. Wad powstałych w wyniku używania niewłaściwych podzespołów i materiałów eksploatacyjnych.
 5. Wad instalacji, do których urządzenie zostało podłączone.
 6. Uszkodzeń związanych z niewłaściwymi parametrami mediów (prąd, woda grzewcza i uzupełniająca).
 7. Wad powstałych w wyniku wykonania napraw, przeróbek i regulacji przez osoby nieupoważnione.
 8. Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego układu kanałów odprowadzających i doprowadzających powietrze do pompy ciepła c.w.u.

6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI:

 1. Urządzenia muszą być zainstalowane w układzie pompowym, zamkniętym, zabezpieczonym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, itd.), wyposażonym w wodomierz rejestrujący ilość wody w czasie napełnienia i uzupełniania.
 2. Parametry wody w układzie grzewczym muszą odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” i wymaganiom producenta zawartym w instrukcjach.
 3. Miejsce zainstalowania urządzenia musi odpowiadać warunkom opisanym w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem.
 4. Instalacja elektryczna musi być odpowiednia do podłączenia urządzenia, tzn. napięcie sieciowe 230V/50Hz lub 3x400V/50Hz (w zależności od urządzenia) oraz wyposażona w niezbędne zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Między przewodem zerowym i ochronnym nie może występować różnica potencjałów.

7. OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami gwarancji i akceptuję je bez zastrzeżeń. Otrzymałem/am komplet instrukcji obsługi w języku polskim i zostałem/am przeszkolony/a w zakresie obsługi urządzenia. Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą na przedostatniej stronie okładki Książki Gwarancyjnej.

Przypominamy o konieczności zarejestrowania w centralnym Rejestrze Operatorów!
Szczegóły na stronie internetowej: https://www.cro.ichp.pl
Limity ilości czynnika chłodniczego w urządzeniu poniżej których rejestracja w CRO nie jest konieczna:
– dla czynnika chłodniczego R134a: 3,5 kg
– dla czynnika chłodniczego R410A: 2,4 kg

.